Rebus, illustration by Varya Kolesnikova

Rebus, illustration by Varya Kolesnikova
Mutant rats, а-а-а!
For Clever publisher.

Varya Kolesnikova: behance