SILVER SPIRIT
PHOTOGRAPHER: ANDREY YAKOVLEV,
ART-DIRECTOR: LILI ALEEVA
MODELS: LUBOV NENILINA, MARIYA PASYNKOVA
HAIR STYLE: ANTON DIMITRIEV

Andrey Yakovlev & Lili Aleeva: behance