Stage Design for Opera The Flood by Igor Stravinsky

Lyosha Silaev: behance