Distorted gravity by Anka Zhuravleva

Distorted gravity by Anka Zhuravleva
By the same artist on Ego-AlterEgo: Levitation
Anka Zhuravleva: website / portfolio