Distorted gravity by Anka Zhuravleva

Distorted gravity by Anka Zhuravleva


By the same artist on Ego-AlterEgo: Levitation
Anka Zhuravleva: website / portfolio