Vladimir Krasnoshchyokov, still lifes

Vladimir Krasnoshchyokov, still lifes
Vladimir Krasnoshchyokov: behance