Whiskey on iceberg. Creative advertising photography by Ivan Zhukevych

Whiskey on iceberg. Creative advertising photography by Ivan Zhukevych
Ivan Zhukevych: portfolio / behance