By the same artist on Ego-AlterEgo: Levitation
Anka Zhuravleva: website / portfolio