Gold Element, retouching by Natalya Belaya

Gold Element, retouching by Natalya Belaya

Photographer Fanny Turcotte
Photography Model Pamela, Wilhelmina
HMUA Alexandra Lynn
Retouching Natalya Belaya

Natalya Belaya: website / instagram