Nereides by Andrey Yakovlev and Lili Aleeva

Nereides by Andrey Yakovlev and Lili Aleeva

Photographer: Andrey Yakovlev
Art director: Lili Aleeva
Models: Mona, Olga
Collection: Elen Om

Andrey Yakovlev & Lili Aleeva: behance